Facts & figures: Algemeen

Facts & figures: Algemeen

1. Het aantal activiteitsuren, aantal deelnemers en aantal deelnames van 2014, 2015 en 2016

In 2016 bereikte Kras met haar 5 wijkgebonden steunpunten en het thematisch steunpunt Sport, iets meer dan 4000  geregistreerde kinderen, tieners en jongeren. Dit zijn vaste deelnemers die regelmatig van ons aanbod genieten. Meestal gaat dit om deelnemers die meermaals per week naar onze activiteiten komen; we zouden hen leden kunnen noemen.
Naast de vaste leden bereikten we nog heel erg veel kinderen, tieners en jongeren waarvan we geen gegevens registreren. Hun aanwezigheid wordt echter wel geteld. Dit is vooral het geval bij ons aanbod op pleinen (Plein Publik) én de jongeren die bereikt worden via onze vindplaatsgerichte werkers. Daarnaast zien we ook steeds een aantal kinderen, tieners en jongeren die slechts af en toe deelnemen aan ons vast aanbod of deelnemen aan occasioneel aanbod zoals bijvoorbeeld een opendeurdag.

Onze sterke focus op plein- en vindplaatsgericht is weerspiegeld in de cijfers. We kozen ervoor om – naast de extra middelen voor onze pleinopdracht – op bepaalde plaatsen ook de inzet van de binnenwerking te verschuiven naar de pleinwerking. 
Dus zien we een kleine daling het aantal uniek geregistreerde deelnemers ten opzichte van 2015. Deze daling is erg beperkt. Als we deze afzetten tegen de grote groei in activiteitsuren en deelnames die we hebben dankzij ons pleinwerk, kunnen we stellen dat onze relevantie in de wijken waar we actief zijn verder stijgt.

Statistieken van aantal uren, deelnemers en deelnames
Image left & text right

2. Het aantal meisjes en jongens in 2014, 2015 en 2016

Voor de 6 tot 11-jarigen is er een evenwicht jongens-meisjes. Dat evenwicht manifesteert zich al jaren. 
Terwijl er de vorige jaren bij de 12 tot +16-jarigen een groot onevenwicht was, blijkt 2016 een kanteljaar geweest te zijn. Meer dan 40% van de +12-jarigen is meisje. De extra inspanningen die we leverden, werpen dus hun vruchten af:

  • In 2016 namen we van een vrouwelijke vindplaatsgerichte jongerenwerker in dienst die het bereik van meisjes liet boomen.
  • Om tegemoet te komen aan de noden van meisjes in de stad, startten we in 2016 met BAM (Beweging Antwerpse Meisjes). Bij dit project zetten we meisjes zelf aan het roer: zij organiseerden zelf activiteiten voor hun peers. En dat was duidelijk een succes.
  • Daarenboven zocht elk steunpunt verder naar een duurzaam bereik van meisjes. In verschillende steunpunten organiseerden we aparte activiteiten voor meisjes, vaak bestaan er ook aparte meisjesgroepen. Dit creërde een aanbod op maat en bood veiligheid, zowel voor de meisjes als voor hun ouders. Dit gaat echter niet ten koste van het grote aantal gemengde activiteiten.
  • We hadden in 2016 ook experimenten met dans- en theaterprojecten die vooral meisjes aantrokken.
  • Uiteraard mogen we de succesvolle meisjesvoetbalwerking door steunpunt Sport niet vergeten.
  • We stellen bovendien vast dat een aangepast thematisch aanbod meisjes boeit.
Statistieken van aantal meisjes en jongens
Text left & image right

3. De aard van het activiteitenaanbod in  2014, 2015 en 2016

Deze cijfers geven een verdeling in soorten aanbod weer. 
De cijfers hebben geen betrekking op het steunpunt Sport. De categorieën zijn beperkt. 
We kunnen stellen dat:

  • Het permanent aanbod heel duidelijk de basis is en blijft van onze werking.
  • In het permanent aanbod zowel vaste activiteiten als projectmatig werk vervat zit.
  • We ernaar streven om een zo weinig mogelijk consumptief aanbod op te zetten. Het beperkte aandeel uitstappen is hiervan een indicatie.
  • Sport, en meer in het bijzonder voetbal, een belangrijk thema is om een brede maatschappelijk kwetsbare doelgroep duurzaam te laten participeren aan jeugdwerk.

De daling in contacturen van 2015 naar 2016 bij kinderen en jongeren is te wijten aan de verschuiving van basiswerk in de jeugdhuizen naar pleinwerk. In de bovenstaande cijfers zitten de werking van Plein Publik en vindplaatsgericht werken echter niet vervat (omdat we deze werkingen anders registreren.) vandaar dat ze een daling weergeven.

Het totale aanbod, inclusief Plein Publik én vindplaatsgericht werken, is verwerkt in een taartdiagram hieronder. In die diagram zien we dat maar liefst 41% van ons aanbod bestaat uit Plein Publik. Dit impliceert dat onze werking een forse groei kende door ons werk op de pleintjes. 
Deze trend zien we bij elk steunpunt dat Plein Publik organiseert.

Statistieken van aard van activiteitenaanbod
Image left & text right